25.7.2017 / Gösterim Sayısı : 489

Uluabat Gölü Su Ürünleri İstihsal Hakkının Kiraya Verilmesi

Su Ürünleri İhale Komisyonun 24.07.2017 tarihinde yaptığı toplantıda İlimiz Nilüfer, Karacabey, Mustafakemalpaşa ilçeleri sınırları dahilinde bulunan Uluabat Gölü avlak sahasının ticari olarak avlanma hakkı kiraya verilmesi ve ihalelerininin 6111 sayılı Kanunun Geçici 12. maddesi ve bu Kanunda tadilat yapan 6656 sayılı ve 6770 sayılı kanunlara dayalı olarak yayımlanan " Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yatırımlarında İhtiyaç Duyulan Su ve Su Alanları ile Deniz ve İçsulardaki Su Ürünleri İstihsal Hakkının Kiraya Verilmesi Hakkındaki Yönetmelik " ve 11.04.2016 tarih ve 29681 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yatırımlarında İhtiyaç Duyulan su ve su alanları ile Deniz ve İç Sulardaki Su Ürünleri İstihsal Hakkının Kiraya Verilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliklerine göre Uluabat Gölü için 17.08.2017 Perşembe günü saat 10'00'da İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Bereketana Salonunda yapılmasına, ancak su ürünleri üretim yerindeki kuruluşlar ihale saatine kadar başvuruda bulunmadıkları, talepte bulunmakla birlikte aranılan şartları taşımadıkları için bu kuruluşlara ihale yapılmadığı takdirde ilgili yönetmeliğin 7. maddesi 3. fıkrası gereğince ihale bu kuruluşlara da açık olmak üzere 22.08.2017 tarihinde saat 10.00 'da tekrarlanması kararlaştırılmıştır.

Uluabat Gölü Su Ürünleri İstihsal Hakkının  Kiraya Verilmesi Hakkında Duyuru

İlimiz, Nilüfer, Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçeleri idari sınırları içerisinde bulunan Uluabat Gölü'nün ticari olarak avlanma hakkı 3 yıl süre ile yıllık 4 (dört) taksit ödeme şartıyla kiraya verilecektir.

150 km2 lik alan içerisinde avlanabilir su ürünlerinin cinsleri, stok miktarları ve tahmini bedelleri aşağıda bulunmaktadır.

Türü / Latince adı                                                                   Stok Miktarı (kg)                   Birim fiyatı(TL/kg)                     Tutarı (TL)

Sazan (Cyprinus carpio)                         25.000                             7,748                             193.700,00
Turna (Esox lucius)   
                         50.000                          10,068                             503.400,00

Gümüşi Havuz Balığı (Crasius gibelio)

                       700.000                            1,366                             956.200,00

Kızılkanat  (Scardinius erytrophtalmus)

                         15.000                            0,991                                14.865,00
Kızılgöz (Rutilus rutilus)                         20.000                            0,991                                19.820,00
Yayın (Siluris glanis)                         5.000                          9,188                             45.940,00
Toplam :                       815.000
                          1.733.925,00

 

Şartname ve ekler Bakanlık İl Müdürlüğünden temin edilebilecektir.

Kiralama işi için yapılacak olan ihale 17.08.2017 tarihinde saat 10.00'da İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Bereketana Toplantı Salonunda, 1 Haziran 2011 tarih ve 27951 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yatırımlarında İhtiyaç Duyulan Su ve Su Alanları ile Deniz ve İç Sulardaki Su Ürünleri İstihsal Hakkının Kiraya Verilmesi Hakkında Yönetmeliğin  7. maddesi 1. Fıkrası ve bu yönetmelikte tadilat getiren 11 Nisan 2016 tarih ve 29681 sayılı Resmi gazetede yayımlanan yönetmelik gereğince gerçekleştirilecektir. Ancak su ürünleri üretim yerindeki kuruluşlar ihale saatine kadar başvuruda bulunmadıkları, talepte bulunmakla birlikte aranılan şartları taşımadıkları için bu kuruluşlara ihale yapılmadığı takdirde ilgili yönetmeliğin 7. maddesi 3. fıkrası gereğince ihale bu kuruluşlara da açık olmak üzere 22.08.2017 tarihinde saat 10.00 'da tekrarlanacaktır.

 Tahmini kira bedeli 57.841,18 -TL olup, isteklilerden aranılan belgeler:

Gerçek/ Tüzel kişiler için;

a) İhale Başvurusu (dilekçe),

b) Vatandaşlık numarası ile birlikte onaylı nüfus cüzdanı örneği(Gerçek Kişiler İçin),

c) İmza Beyannamesi veya imza sirküleri (Gerçek Kişiler İçin),

ç)Vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri, yetkili olarak ihaleye katılacakların yetki belgeleri(Gerçek Kişiler İçin),

d) İmzalanmış şartname,

e) İmzalanmış sözleşme tasarısı,

Ayrıca İstekliler ihaleye katılabilmek için;

1) Şartname ve eki kira sözleşmesini okuyup aynen kabul ettiklerini şartname ve sözleşme tasarısını imzalayarak beyan edecektir.

2)  I-) İştirakçinin tüzel kişilik olması halinde Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış Sicil Kayıt Belgesi

II-)  İkametgâh belgesi vermesi ve tebligat için adres göstermesi,

 III-) İsteklinin tüzel kişilik olması halinde, tüzel kişiliğin imza sirküleri veya tüzel kişilik adına adına teklifte bulunacak kimselerin imza sirküleri ile bu tüzel kişiliğin vekili olduğuna dair Noter onaylı vekâletnamesi,

IV-) Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi, (Ortaklık hisse oranları Ortaklık Sözleşmesinde açıkça belirtilecektir.)

f) Vergi borcu olmadığına dair belge,

g) S.S.K. veya S.G.K. prim borcu olmadığına dair yazı,

h) İhale tarihi itibari ile Bursa İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ilgili şubesinden,  Defterdarlık Muhasebe Birimi adına borcu olmadığına, haklarında tahliye davası açılmadığına dair belge. 

ı) Müracaat eden kooperatif ise üyelerinin üretim bölgesinde en az 5 yıldır ikamet ettiğine dair belge.

i) İsteklinin kooperatif olması halinde ilgili müdürlükten alınmış "ihale yeterlilik belgesi"

7. madde - (1)   Deniz ve iç sulardaki su ürünleri istihsal hakkı; öncelikle o yerde kurulan, üyeleri beş yıldan az olmamak üzere üretim bölgesinde ikamet eden, münhasıran su ürünleri üretim ve pazarlaması ile iştigal eden kooperatif, kooperatif birliği ve köy birliklerine komisyon marifetiyle pazarlık usulüyle kiraya verilir.

            7.madde-(3)  Su ürünleri üretim yerindeki kuruluşlar ihale saatine kadar başvuruda bulunmadıkları, talepte bulunmakla birlikte aranılan şartları taşımadıkları için bu kuruluşlara ihale yapılmadığı takdirde; su ürünleri üretim yeri, şartname ve duyuruda belirtilen gün ve saatte bu kuruluşlara da açık olmak üzere pazarlık usulüyle ihaleye çıkarılır. Su ürünleri üretim yeri, ihale sonucunda 5 inci maddenin dördüncü fıkrasına göre tespit edilen kira bedeli üzerinden en yüksek bedeli teklif eden istekliye kiraya verilir.

''